Voorwaarden

Copyright © 2017

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties en het logo (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van John Johnson en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van John Johnson behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

 

Algemene voorwaarden

Bezoekadres: The Treehouse, Beukenlaan 2a, 2612 VC Delft

Postadres: J. Johnson, Granaathorst 301, 2592 SX Delft

KVK:27332704

1. Inschrijving

a. U bent ingeschreven voor educatie voor Spiritueel Mediumschap en Zelfbewustwording na ondertekening van het inschrijfformulier.

b. De aspirant-cursist is verplicht aan te geven tijdens het intake gesprek of er sprake is van (of een historie van) psychische problematieken en/of het gebruik van daarbij behorende medicatie. Indien blijkt dat een aspirant-cursist heeft verzuimd dit aan te geven, dan is de The Treehouse gerechtigd de aspirant-cursist de toegang tot de activiteit te ontzeggen en om de gedane betaling niet te restitueren.

c. Door inschrijving wordt de aspirant-cursist verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2. Prijzen

Alle prijzen voor de activiteiten zijn inclusief BTW. De educatie voor Spiritueel Mediumschap en Zelfbewustwording behoudt zich de vrijheid voor de prijzen voor de activiteiten en de Algemene Leveringsvoorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

3. Betaling

a. Indien er sprake is van een aanbetalingsbedrag van € 50,00 voor een activiteit, deze dient na inschrijving te worden voldaan, daarna heeft u nog twee weken bedenktijd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient het resterende bedrag uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling bent u niet verzekerd van deelname aan de desbetreffende activiteit.

b. Indien er schriftelijk is overeengekomen dat het bedrag voor de activiteit in termijnen wordt betaald, dan is in geval van voortijdige opzegging tijdens de looptijd van de betreffende activiteit, de verplichting om de restantbetalingen te voldoen. Betaling in termijnen betekent namelijk niet dat er slechts een deel van het totaalbedrag verschuldigd is.

c. Als de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnen zijn betaald, dan krijgt u hiervan bericht en wordt u verzocht om binnen 7 werkdagen het bedrag te voldoen. Mocht u niet binnen deze nieuw gestelde termijn betalen, dan bent u over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien u nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan die uit handen worden gegeven hetgeen u verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

4. Docent of locatie bij verhindering

a. Mocht incidenteel door onmacht Docent John Johnson zijn verhinderd, zal Marcelle Johnson de les waarnemen.

b. Mocht door omstandigheden de docent John Johnson uitvallen, zullen de niet genoten lessen opnieuw worden ingepland. Mocht dit niet mogelijk zijn, vanwege een lange uitval, worden de niet genoten lessen geretourneerd aan de cursist.

c. Mocht de educatielocatie door schade niet beschikbaar zijn, proberen we een passende vervangende locatie binnen de straal van 5 km te vinden.

5. Annuleren van de educatie

Een educatieonderdeel kan komen te vervallen, wanneer er minder dan 8 cursisten zijn aangemeld voor een onderdeel. Dit wordt 2 weken voor aanvang zonder verder gevolgen gemeld aan cursisten die reeds zijn ingeschreven.

6. Privacy

Alle (persoonlijke)informatie, evaluaties en gesprekken over die wij ontvangen of hebben gehad met de cursist behandelen we strikt vertrouwelijk.

Klachtenregeling

Inleiding

The Treehouse geeft educatie voor Spiritualiteit en Zelf-Bewustwording, biedt graag kwalitatief goede dienstverlening aan haar cursisten. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers of over onze dienstverlening dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Een klacht wordt in de Treehouse strikt vertrouwelijk behandeld.

Een klacht kan op verschillende manieren worden geuit:

  • Schriftelijk: J. Johnson, Granaathorst 301 2592 SX Den Haag,
  • Telefonisch: M. Johnson 06-53 97 11 11 op werkdagen van 15:00 tot 18:00 uur
  • Per email: MediumJohnJohnson@gmail.com

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek worden opgelost. Daarom verzoeken wij u eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of om een afspraak te maken.

Indien de klacht betrekking heeft op een bepaald persoon, dan verdient het de voorkeur dat u eerst probeert met hem/haar tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kunt u ook contact opnemen met John en Marcelle Johnson.

Is uw probleem na een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht gemotiveerd schriftelijk indienen bij John Johnson. U ontvangt per e-mail, een bevestiging van ontvangst

De gang van zaken is dan als volgt: uw klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. Met u en eventuele andere betrokkene(n) zal worden overlegd om tot een bevredigende oplossing te komen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Gestreefd wordt u klacht binnen 4 weken na ontvangst af te handelen. U ontvangt na afronding van de procedure een schriftelijke motivatie van het besluit.

Mocht u niet tevreden zijn over de afwikkeling van een klacht dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon:

Mr. Annelies M. Trip bereikbaar via e-mail: trip.annelies@gmail.com

Deze vertrouwenspersoon gaat als volgt te werkt:

Je ontvangt een bevestiging van je mail. Je klacht wordt vertrouwelijk behandelt. Alleen wij, John en Marcelle Johnson, worden hierover ook op de hoogte gesteld. De vertrouwenspersoon hoort alle partijen en beoordeelt vervolgens de klacht om daarna uitspraak te doen. Uitspraak volgt binnen 4 weken, mits er meer onderzoek nodig is, waar u vervolgens van op de hoogte wordt gesteld.

De uitspraak van de vertrouwenspersoon is voor ons bindend.

 

 

error: Content is protected !!